در حال حاضر موقعیت آزادی موجود نمی باشد.

برای به وجود آمدن موقعیت ها یی در آینده ،می توانید بخش فعالیت درخواستی خود را به شکل فرمی که در زیر آمده به ما اعلام کنید.

نام نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی

شماره تلفن

تاریخ تولد

موقعیت درخواستی شما

چند سال تجربه کاری دارید؟لطفا ذخیره رزومه خود را فراموش نکنید.

یادداشت در صورت وجود