لوکوموتیو این بخش از فعالیتها شدن با عرضه تمام خدماتمان و با ادامه دادن بهترین بودن در ترکیه .